Saturday, December 26, 2009

Kebijaksanaan Bendahara Tun Perak

Friday, December 25, 2009

Friday, December 11, 2009

Konsep Ta'dib: Satu Penjelasan Ringkas

Dalam memberi takrif pendidikan secara sistimatik dan komprehensif, Prof Dr Syed Muhammad Naquib al-Attas menegaskan dan menjelaskan bahawa tujuan pendidikan menurut Islam adalah untuk melahirkan seorang individu manusia yang baik. Justeru, bagi beliau apa yang perlu kita tekankan dalam pendidikan adalah nilai manusia sebagai manusia sejati.

Maka, beliau menegaskan bahawa penekanan terhadap individu bukan hanya penting, tetapi juga merupakan strategi yang dilihat ampuh hari ini. Mekanisme pelaksanaannya adalah dengan memberi penekanan terhadap individu yang mengimplikasikan pengetahuan tentang akal, nilai dan spiritual, dan tentang tujuan dan maksud yang sebenar kehidupan ini memandangkan akal, nilai dan spiritual adalah unsur-unsur yang diwarisi oleh setiap individu.

Lantaran itu, konsep Ta'dib yang dipelopori Syed Muhammad Naquib al- Attas merupakan suatu gagasan pendidikan dalam Islam yang bermatlamat untuk menjadikan manusia yang seutuhnya serta mempunyai kecerdasan intelektual yang berlandaskan pada moral dan agama dalam melaksanakan kewajibannya. . Hal ini dapat dilihat menerusi konsep ta’dib yang telah mencakupi konsep ilmu dan amal. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa setelah manusia dikenalkan akan kedudukannya, ia diharapkan dapat mengamalkan ilmunya dengan baik dalam kalangan masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan ajaran Islam.

Menurut Prof. Naquib al-Attas, adab adalah:
“Pengenalan serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu dan kedudukan seseorang, dalam rencana susunan berperingkat martabat dan darjat, yang merupakan suatu hakikat yang berlaku dalam tabiat semesta.” Pengenalan adalah ilmu; pengakuan adalah amal. Maka, pengenalan tanpa pengakuan seperti ilmu tanpa amal; dan pengakuan tanpa pengenalan seperti amal tanpa ilmu.” Keduanya sia-sia karana yang satu mensifatkan keingkaran dan keangkuhan, dan yang satu lagi mensifatkan ketiadasedaran dan kejahilan,” (SM Naquib al-Attas, Risalah untuk Kaum Muslimin, (ISTAC, 2001).

Sebagai contoh manusia yang beradab terhadap orang lain akan tahu bagaimana mengenali dan mengakui seseorang sesuai harkat dan martabatnya. Dalam masyarakat yang beradab, seorang penghibur tidak akan lebih dihormati jika dibandingkan dengan golongan ulama dan terpelajar. Begitu juga seorang wanita fasik, seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang tidak lebih tinggi martabatnya dibandingkan muslimah yang shalihah. Itu merupakan antara contoh cabang adab kepada sesama manusia.

Al-Qur'an menegaskan bahawa contoh ideal bagi orang yang beradab adalah Nabi Muhammad s.a.w., yang disebut sebagai manusia Sempurna atau “al-insan al-kulli”. Maka, matlamat utama dalam sistem pendidikan Islam haruslah menjadi cerminan ke arah melahirkan manusia yang beradab dan sempurna.

Dalam pada itu, jika benar-benar diteliti, konsep TA'DIB adalah konsep yang paling tepat untuk pendidikan dalam Islam berbandingTarbiyyah dan Ta’lim. Menurut Syed Naqiub,"Struktur konsep Ta'dib sudah menyangkut unsur-unsur ilmu ('ilm), instruksi (ta'lim), dan pembinaan yang baik (tarbiyah), sehingga tidak perlu lagi dikatakan bahawa konsep pendidikan Islam itu adalah sebagaimana yang terdapat dalam tiga serangkai konotasi Tarbiyah-Ta'lim-Ta'dib."

Sementara itu, beliau juga mendefiisikan orang yang terpelajar sebagai orang baik, dan 'baik' yang dimaksudkan di sini adalah adab dalam erti kata yang menyeluruh iaitu yang meliputi kehidupan spiritual dan material seseorang, serta yang berusaha menyemai kualiti kebaikan yang diterimanya.Oleh karena itu orang yang benar-benar terpelajar menurut perspektif Islam didefinisikan al-Attas sebagai orang yang beradab.

Dalam pada itu, seorang tokoh ulama Indonesia, Kyai Hasyim Asy’ari menyatakan bahawa Tauhid mewajibkan wujudnya iman. Barangsiapa tidak beriman, maka dia tidak bertauhid; dan iman mewajibkan syariat, maka barangsiapa yang tidak ada syariat padanya, maka dia tidak memiliki iman dan tidak bertauhid; dan syariat mewajibkan adanya adab; maka barangsiapa yang tidak beradab maka tiada syariat, tiada iman, dan tiada tauhid padanya.

Syeikh Wan Ahmad al Fathani dari Pattani, dalam kitabnya Hadiqatul Azhar war Rayahin (Terj. Oleh Wan Shaghir Abdullah ““Jadikan olehmu akan yang sekedudukan engkau itu (majlis) perhimpunan ilmu yang engkau muthalaah akan dia. Supaya mengambil guna engkau daripada segala adab dan hikmah” Dalam tulisannya, beliau menyatakan keperluan seseorang individu itu untuk secara konsisten mempunyai adab, maka antara kunci terbaik kearah penyemaian sikap tersebut adalah kewajipan untuk seseorang individu untuk sentiasa berada dalam lingkungan majlis ilmu.

Dalam realiti kehidupan kita hari ini, dunia pendidikan kita seharusnya memberi penekanan terhadap proses ta’dib, iaitu sebuah proses pendidikan yang mengarahkan para siswanya menjadi orang-orang yang beradab. Ini penting memandangkan sekiranya adab itu hilang dalam diri seseorang, maka ia akan mengakibatkankemudharatan, kezaliman, kebodohan, dan kerosakan.

Justeru itu, adab harus ditanam dalam diri seluruh manusia di segenap lapisan masyarakat, sama ada pada murid, guru, pemimpin rumah tangga, pemimpin perniagaan, pemimpin masyarakat, dan sebagainya. Sekiranya golongan yang memegang amanah untuk mengurus tadbir institusi sebagai contoh tidak beradab, maka akan terjadilah kerosakan yang lebih parah.

Wednesday, December 2, 2009

PKPIM anjur Seminar Sehari Pengukuhan Pandangan Alam Islam dan Syarahan Perdana Prof Dr Syed Muhammad Naquib Al-AttasPersatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dengan kerjasama Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) akan menganjurkan Seminar Sehari Pengukuhan Pandangan Alam Islam dan Syarahan Perdana Prof Dr Syed Muhammad Naquib Al-Attas pada 13 Disember 2009 iaitu pada hari Ahad bermula pukul 8.30 pagi di Institut Integriti Malaysia (IIM), Jalan Duta, Kuala Lumpur.

Antara objektif seminar ini diadakan adalah untuk menekankan keutamaan pandangan alam Islam dalam kerangka berfikir masyarakat Islam serta memantapkan kefahaman masyarakat, khasnya generasi muda, tentang Pandangan Alam Islam yang sebenar.

Dalam pada itu, PKPIM dalam membawa suatu rencah bagi memulihkan permasalahan umat telah melancarkan “Gagasan Ta’dib Kepemudaan” yang bertujuan untuk membina kembali suatu generasi Islam baru yang ideal dan menjadi suri tauladan kepada semua, yang luhur adab dan keperibadiannya, tinggi disiplin ilmunya, kukuh pegangan tauhidnya serta memiliki nilai integriti dan kepimpinan yang hebat.

Rentetan itu, penganjuran Seminar Sehari Pengukuhan Pandangan Alam Islam dan Syarahan Perdana Prof Dr Syed Muhammad Naquib Al-Attas adalah merupakan satu program induk dan menjadi perintis kepada pelaksanaan program Majlis Tarbiyah dalam memperkasa agenda kefahaman Ta’dib dan pendidikan dalam kalangan masyarakat khususnya generasi pelajar.
Sementara itu, seminar yang akan dianjurkan juga akan diisi dengan tujuh pembentangan kertas kerja oleh beberapa tokoh intelektual terkemuka dalam negara. Antara yang terlibat termasuklah Prof Wan Mohd Nor Wan Daud, Dr Mohd Farid Mohd Sharan, Dr Mohd Sani Badrun, Dr Adi Setia Mohd dom, dan sebagainya. Acara kemuncak kepada penganjuran seminar tersebut adalah Syarahan Perdana Prof Dr Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang bertajuk “Reviving The Worldview of Islam: Internal & External Challenges” pada sebelah malam.

Maka, pihak PKPIM menyeru kepada semua pihak khususnya golongan mahasiswa untuk menghadiri seminar ini untuk menyelesaikan permasalahan utama umat memandangkan segala penyelesaian yang ingin dilakukan haruslah bermula dengan usaha memperbetulkan cara berfikir masyarakat Islam terutama yang berhubung dengan ta’dib dan pendidikan yang membentuk alam pemikiran mereka.

Bagi yang berminat, pendaftaran boleh dibuat dengan berhubung terus dengan pihak penganjur Sdr Abdul Muntaqim Zulkifli di talian 019-8285019 atau 03-61842286. Untuk makluman semua juga, yuran seminar yang ditetapkan untuk program tersebut adalah sebanyak RM100 untuk golongan professional dan RM35 untuk golongan pelajar. Namun, bagi yang mahu menghadiri Syarahan Perdana Prof Dr Syed Muhammad Naquib Al-Attas sahaja, bayaran yuran yang dikenakan adalah sebanyak RM50 untuk golongan professional dan RM20 untuk pelajar.

Sunday, November 15, 2009

Searching New Substance of Islamic Movement of the First Post Islamic Rise.

In conscious or not, the fact of the Malays in Malaysia have been through a major transformation towards an era of 70’s which according to Dean of The Faculty of Arts and Social Sciences University of Malaya Prof. Dr. Mohammad Redzuan Othman a transformation known as a change towards "new Malay". This change is presented through a clear understanding and perception that they hold to the actual meaning of the teachings of Islam. In the past Islam is only understood as the act of completing the five Pillars of Islam alone, but in the phase of 70’s their thought had been changed to understand Islam as Ad-Din or a way of life with a view of nature and their own vision.

In addition, the book order and the Islamic Da'wah Movement in Malaysia has outlined some main points the Islamic revival in the year of 70’s. Among the major treasures including scattering of Islamic heritage, especially knowledge of materials and guidelines in solving the current problems and challenges, and the deep confidence of Islam as a potential solution to all diseases and healing of individuals and society.

The Phenomena that occur during the era of 70’s is often referred to historians as the era of Islamic Revivalism Rise / Islamic Resurgent. According to Gordon P. Means in his book Political Islam in South East Asia, “the persistence of some Islamic movement like Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM), the National Union of Malaysian Muslim Students (PKPIM), and Dar Al-Arqam in united the energy of da'wah finally yielded success a lucrative generation today.

ABIM and PKPIM as examples dimentory by Prof Dr Syed Muhammad Naquib Al-Attas has built the concept and idea of education. Taking the benefit and advantage of some of his idea, the concepts such as knowledge and its standardization, the concept of Islamic University, the idea of Islamic Knowledge, human education , concepts and Ta'dib Ta'lim , and others has been implemented.

Today, some Muslims and orientalist feedback which is still exist in that era seems to defend the notion that it is a phenomenon of significant, widespread, and based on the current position which will be a continuing reality. However, is the reality is indeed fortunate survive in the face of current and future or whether it will simply go from the stage of life?

According to Prof. Mohamad Abu Bakar, a paradox is how adherents of Islam and carrier fight harder, and be more creative when under pressure, tend to loss perspective or fighting among themselves when confronted with a situation that is somewhat liberal or on the verge of success. Even it is not exaggerate if we state that Islamic movement resembles cyclists who are working and putting efford to the pedal of their vehicle while climbing the hill, but only after they passes the summit they will leave the vehicles alone while moving hands until they departed upon the uncertain direction of gliding again.

The phenomenon of the rise of Islam is not only lost their momentum, but also loss of attraction due to the weakness of their own missionaries who fail to provide content and establish the identity and understanding of Islam which should be directed to the community as a whole.

In the past, the old missionary movement and the Islamic jurisprudence understand the concept of priority (aulawiyat) by not ignoring the issues and small problems such as disputes of practice (furu'), bid'ah etc. that have been discussed and resolved by scholars of a hundred years ago. Instead of that, the missionaries at that time was among the big figure with big authority, knowing the social problems and diseases of people as a primary field to settled down first.

Meanwhile, the struggle is also clear that they do infiltrate walls that fortify the success of Islam, but now because of some disputes of thought and understanding some things a subject for a quarrel, the missionaries of Da'wah movement has split into factions that earnest belief model respectively until misleading the civil society.
In dealing with situations like these disputes, a formula should be used. Today the Islamic movement has changed with the rapid establishment of many Islamic organizations and NGOs all over the world. Thus, the situation is now even more to see the role that is based on the formula "smart partnerships" among them. This can be explained through the insistence of an issue through a combination of Islamic NGOs such as Islamic Law Counsel (Pembela), ACCIN, Majlis Amal Islami (MAIM) and others.

In the meantime, realizing the fact of people’s problems which contained in the book entitle ‘The Treatise for Muslims’ written by Al-Attas, the idea that education in the Islamic tradition called ta'lim, tarbiyyah, and ta’dib should be continue to be the pulse of Islamic movement. According to Dato' Dr. Siddiq Fadzil only education and knowledge that gives meaning of dignity, prestige and moral to the people to form attitude not to yield to the others (ignorance). So, the idea that converges towards understanding Ta'dib Islami or Islamic education must be equally grabbed and strengthened by all prime movers in Da'wah in searching substance and direction in Islamic movement.

The scenario of uncertainty society full of depravity and degradation from the point of integrity, morality, sole, and their failure to understand the tenets contained in the "Al-Akhlaq Karimah" urges us to empower the idea of Ta'dib or this education as accurate responding to the crisis respect. This is because the solution through the way of education is more effective and will last longer because it is an approach that is truly capable root into the society.

As a result, the idea of Ta'dib is so important for rebuilding a new generation of Islam which will be a good illustration for all, has noble manners and personality, high-discipline knowledge, has strong holdings faith (tauhid), and has high value of integrity and great leadership. This idea of education is actually plays a big role as a medium for the future sustainability to rise explosion of ‘Ubudiyyah’ around the era of 70’s.

MUHAMMAD FAISAL ABDUL AZIZ
PRESIDENT,
NATIONAL UNION OF MALAYSIAN MUSLIM STUDENTS (PKPIM)

Saturday, November 7, 2009

Mencari Rencah Baru Gerakan Islam Pasca Kebangkitan Islam Pertama

Dalam sedar atau pun tidak, hakikatnya orang melayu di Malaysia sudah melalui satu transformasi besar-besaran menjelang era 70-an dimana menurut Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Prof. Dr. Mohammad Redzuan Othman satu transformasi yang dikenali sebagai perubahan ke arah “Melayu baru”. Perubahan ini dijelmakan menerusi fahaman dan tanggapan yang jelas yang mereka dokong terhadap makna sebenar ajaran Islam. Sebelum ini Islam itu hanya difahami sebagai perbuatan yang melengkapkan lima Rukun Islam semata-mata tetapi dalam meniti fasa 70-an pemikiran mereka telah diubah ke arah memahami Islam sebagai Ad-Din atau satu cara hidup dengan pandangan alam dan visinya tersendiri.

Selain itu, buku Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia telah menggariskan beberapa garisan utama kebangkitan Islam 70-an. Antara yang utama termasuklah pembongkaran khazanah Islam terutama warisan Ilmunya bagi memperolah bahan dan garis panduan dalam menempuhi persoalan dan cabaran semasa, serta keyakinan yang mendalam terhadap potensi Islam sebagai penyelesaian dan penawar kepada segala penyakit individu dan masyarakat.

Fenomena yang berlaku zaman 70-an ini seringkali disebut sejarawan sebagai era Kebangkitan Islam atau Islamic Revivalism/Islamic Resurgent. Menurut Gordon P. Means dalam bukunya Political Islam in South East Asia, kesungguhan beberapa gerakan dakwah ketika itu seperti Angkatan Belia Islam Malayisa (ABIM), Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM), serta Dar Al-Arqam dalam menggembling tenaga dakwah akhirnya berjaya membuahkan hasil lumayan yang dinikmati generasi hari ini.

ABIM dan PKPIM seperti contoh dimentori oleh Prof Dr Syed Muhammad Naquib Al-Attas telah membina gagasan pendidikan dengan memanfaatkan sebilangan idea besar beliau seperti konsep ilmu dan kesepaduannya, konsep Universiti Islam, gagasan Islamisasi Ilmu, pendidikan keinsanan, konsep Ta’dib dan Ta’lim, dan sebagainya.

Hari ini tanggapan sebilangan umat Islam dan orientalis yang berada pada era berkenaan dilihat masih mempertahankan tanggapan bahawa Kebangkitan Islam itu merupakan satu fenomena ketara, meluas, dan berdasarkan kedudukannya masa kini, ia akan menjadi realiti berterusan. Namun, apakah realiti ini benar-benar berkemampuan bertahan dalam menghadapi arus masa depan atau apakah ia akan pergi begitu saja dari pentas kehidupan?

Menurut Prof Mohamad Abu Bakar, suatu paradoks ialah bagaimana penganut dan pendokong Islam berjuang lebih gigih, serta bertindak lebih kreatif ketika berada di bawah tekanan, mulai kehilangan perspektif atau bercakaran sesama sendiri apabila berdepan dengan keadaan yang agak liberal atau berada di ambang kejayaan. Tidak keterlaluan jika kita nyatakan bahawa pendokong gerakan dakwah menyerupai penunggang basikal yang berhempas pulas mengayuh spedanya ketika menaiki bukit, tetapi setelah saja dia melintasi puncak dia akan membiarkan kenderaannya bergerak sendirian sambil dia berlepas tangan sehingga tunggangannya itu meluncur tidak tentu arah lagi.

Fenomena kebangkitan Islam bukan saja kehilangan momentum, tetapi juga semakin kehilangan tarikan akibat kelemahan pendakwah sendiri yang gagal memberi isi dan mewujudkan identiti dan kefahaman Islam yang sepatutnya kepada masyarakat secara menyeluruh.

Pendakwah dan gerakan Islam dahulu memahami konsep fiqh aulawiyat atau keutamaan dengan tidak menanggapi isu permasalahan kecil seperti pertikaian amalan furu’, bid’ah dan sebagainya yang sudah dibincangkan dan diselesaikan oleh tokoh ilmuan seratus tahun dahulu. Sebaliknya pendakwah pada waktu itu merupakan golongan yang berjiwa besar dengan menanggapi permasalahan sosial dan penyakit umat sebagai medan utama yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Sementara itu, perjuangan mereka juga jelas iaitu berusaha meruntuh tembok-tembok yang membentengi kejayaan Islam, tetapi kini hanya berikutan pertikaian fahaman dan beberapa perkara yang kecil, gerakan dakwah dan golongan pendakwah telah berpecah menjadi puak yang bersungguh-sungguh memperagakan fahaman masing-masing sehingga mengelirukan masyarakat awam.

Dalam berhadapan dengan situasi pertelingkahan seperti ini satu formula bersama harus digunakan. Hari ini dunia gerakan Islam telah berubah dengan penubuhan banyak pertubuhan dan NGO Islam yang semakin merata. Maka, situasi kini lebih melihat peranan yang berteraskan formula “perkongsian bijak” sesama mereka. Ini dapat dijelaskan melalui desakan sesuatu isu Islam menerusi gabungan NGO Islam seperti Peguam Pembela Islam (Pembela), ACCIN, Majlis Amal Islami (MAIM) dan sebagainya.

Dalam pada itu, dengan menyedari hakikat permasalahan umat yang terkandung dalam buku Risalah untuk Kaum Muslimin karangan al-Attas, gagasan pendidikan yang dalam tradisi Islam disebut ta’lim, tarbiyyah, dan ta’dib harus terus menjadi nadi kepada gerakan dakwah. Menurut Dato’ Dr Siddiq Fadzil pendidikan dan ilmulah yang memberi makna maruah, martabat dan kehormatan diri kepada umat sehingga terbentuk sikap untuk tidak tunduk kepada yang lain (kejahilan). Maka, gagasan yang menjurus kearah pemahaman Ta’dib Islami atau Pendidikan Islam harus sama-sama digembling dan diperkasa oleh seluruh penggerak dakwah dalam mencari rencah dan halu tuju gerakan Islam.

Senario ketidaktentuan masyarakat yang penuh dengan kebejatan dan keruntuhan dari sudut integriti, moral, budi, serta kegagalan mereka menjiwai rukun yang terkandung dalam “akhlaq al-karimah” mendesak kita untuk memperkasa gagasan Ta’dib atau pendidikan ini sebagai rencah yang jitu sebagai jawapan kepada krisis berkenaan. Ini disebabkan penyelesaian menerusi jalan pendidikan ini adalah lebih berkesan dan akan bertahan lebih lama kerana ia merupakan pendekatan yang benar-benar mampu mengakar ke dalam masyarakat.

Maka, gagasan Ta’dib ini penting bagi membina kembali suatu generasi Islam baru yang ideal dan menjadi suri tauladan kepada semua, yang luhur adab dan keperibadiannya, tinggi disiplin ilmunya, kukuh pegangan tauhidnya serta memiliki nilai integriti dan kepimpinan yang hebat. Gagasan bersifat pendidikan ini sebenarnya berperanan besar untuk menjadi medium penerus kesinambungan kepada kebangkitan ledakan ubudiyyah sekitar era 70-an lalu.

PKPIM Sokong Cadangan Sekolah Satu Aliran


Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) merujuk kenyataan yang dikeluarkan oleh Prof Emeritus Tan Sri Dr Khoo Kay Kim minggu lepas yang menyatakan bahawa sistem pendidikan negara perlu disusun semula termasuk melaksanakan sekolah satu aliran bagi memastikan matlamat gagasan 1Malaysia tercapai kerana sistem pendidikan yang mengamalkan sekolah pelbagai aliran ketika ini tidak membantu rakyat menyelami makna sebenar gagasan itu.

Dalam meniti dasawarsa ke enam usia Malaysia, sudah tiba masanya dasar pengasingan aliran pendidikan yang diwarisi semenjak zaman penjajah dikaji semula kerelevanannya memandangkan usaha untuk membentuk kepelbagaian menjadi kesatuan masih gagal dilaksanakan. Maka, PKPIM menyokong penuh sistem pendidikan satu aliran yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama sebagai wadah perpaduan yang berkesan di kalangan pelajar.

Walau bagaimanapun PKPIM berpendapat perlunya penyusunan dan penstrukturan semula dasar, unsur, dan intipati sekolah satu aliran bagi memastikan rencah yang diimplimentasi benar-benar mampu membawa agenda perpaduan nasional. Lantaran itu, pihak PKPIM mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk menganjurkan siri perbincangan dan persidangan yang melibatkan semua pihak bagi membentuk konsep sekolah satu aliran yang jelas dan mampu menjadi cerminan kepada ketiga-tiga identiti bangsa dengan menyatupadukan identiti dan kebudayaan rakyat pelbagai kaum.

Dalam pada itu, PKPIM juga menegaskan bahawa semua sekolah dan guru di seluruh peringkat harus berperanan sebagai agen yang membentuk perpaduan pemikiran dan sosial para pelajar dengan memberi penekanan terhadap subjek-subjek yang berunsur kenegaraan, warisan dan sejarah kepelbagaian kaum, dan seumpama denganya. Berdasarkan situasi semasa, penekanan terlalu diberikan kepada subkek-subjek yang bersifat teknikal sehingga pelajar kurang didedahkan dengan penghayatan perpaduan dan kenegaraan Malaysia. Lebih malang lagi, subjek yang bersifat sains kemanusiaan juga hanya diajar sebagai fakta untuk peperiksaan tetapi gagal disusuli dengan penghayatan ruh di sebalik makna pendidikan tersebut.

Sebagai contoh subjek Bahasa Melayu hanya sekadar diajar untuk memenuhi silibus pendidikan tetapi tidak ditekankan peranan dan penghayatannya sebagai bahasa dan alat perpaduan pelbagai kaum. Jika situasi ini berterusan kesepaduan tidak akan tercapai walaupun dasar pendidikan satu aliran telah dilaksanakan.

Maka, bagi membentuk kesepaduan masyarakat di kalangan para pelajar, dasar pendidikan satu aliran yang berteraskan satu konsep yang jelas adalah merupakan medan terbaik yang harus dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, peranan besar yang diberikan kepada sekolah dan guru untuk menyatupadukan para pelajar harus digalas dengan sebaik-baiknya memandangakan pihak guru adalah merupakan kayu ukur sebenar kejayaan sesuatu dasar pendidikan.

Dalam perkembangan berkaitan, PKPIM juga berpendapat isu perpaduan tidak seharusnya ditekankan dalam ruang lingkup sekolah semata-mata tetapi harus melibatkan generasi muda dan masyarakat Malaysia secara menyeluruh melalui penekanan dan penegasan terhadap dasar kebangsaan di Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta.

Thursday, October 22, 2009

PKPIM anjur "Malam Padang Prihatin"
Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dengan kerjasama beberapa pertubuhan bukan kerajaan akan menganjurkan “Malam Padang Prihatin” pada 11 November 2009 iaitu pada hari Rabu pukul 8.30 malam di Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur & Selangor (KLSCAH), Kuala Lumpur.

Tujuan “Malam Padang Prihatin” ini diadakan adalah untuk mengumpul dana untuk disumbangkan kepada mangsa tragedi gempa di Padang, Indonesia. Selain itu, penganjuran malam ini juga adalah untuk memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat demi mewujudkan sebuah masyarakat yang penyayang dan prihatin.

Di samping itu, “Malam Padang Prihatin” ini juga telah mendapat sokongan beberapa pertubuhan pelbagai kaum yang turut bersama-sama membantu untuk memastikan kejayaan penganjuran malam amal tersebut. Pertubuhan lain yang terlibat termasuklah Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur & Selangor (KLSCAH), Persatuan Penggiat Seni Paksi Rakyat Malaysia (PAKSI), LLG Cultural Development Centre Bhd (LLG), dan Tamil Foundation.

Dalam pada itu, “Malam Padang Prihatin” yang akan dianjurkan tersebut juga akan diisi dengan beberapa pementasan menarik yang akan mengenengahkan persembahan kebudayaan pelbagai kaum seperti deklamasi sajak & puisi, tarian dan nyanyian kaum, sketsa, persembahan teater & koir dan sebagainya. Sementara itu, Sasterawan Negara, Dato A. Samad Said dijadualkan akan turut membuat persembahan pada malam tersebut.

Maka, pihak PKPIM menyeru kepada semua pihak khususnya golongan mahasiswa untuk hadir menyaksikan persembahan malam tersebut beramai-ramai sebagai tanda sokongan terhadap usaha murni yang dijalankan ini. Sebagai makluman, keuntungan dari penjualan tiket yang dijual akan disalurkan terus kepada keluarga mangsa Padang, Indonesia.

Bagi yang berminat, pembelian tiket boleh dibuat menerusi Penolong Setiausaha Agung PKPIM Sdr Shahril Effendi Yunos di talian 019-5058580 atau 03-61842286. Untuk makluman semua juga, harga tiket yang ditetapkan untuk malam tersebut adalah RM10.00sekeping.

Dalam perkembangan berkaitan, PKPIM juga mengharapkan semoga kehadiran anda dapat menjayakan objektif malam amal yang akan dijalankan tersebut untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dana untuk disalurkan kepada mangsa gempa di Padang, Indonesia di samping melahirkan sebuah masyarakat yang penyayang dan prihatin.

Monday, October 19, 2009

Kes Mahasiswa UM : PKPIM Jumpa Dato’ Saifuddin Abdullah


19 Oktober 2009/29 Syawal 1430 - Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) bersama beberapa aktivis mahasiswa Universiti Malaya telah bertemu Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Dato’ Saifuddin Abdullah dalam satu majlis serahan Memorandum membantah tindakan tatatertib Universiti Malaya terhadap lapan aktivis mahasiswa di lobi Parlimen tadi.

Serahan memorandum berkenaan adalah bertujuan untuk membela beberapa aktivis mahasiswa yang dikenakan tindakan oleh pihak Universiti ekoran dari penganjuran program yang melibatkan pemimpin politik dari parti pembangkang.

Dua dari lapan aktivis dituduh telah menganjurkan aktiviti yang melibatkan pemimpin pembangkang apabila pada 16 Mac 2009, YB Nik Nazmi telah dikatakan menyampaikan ucapan perasmian Mesyuarat Agung PMIUM di Universiti Malaya.
Manakala enam aktivis dari PBCUM pula dituduh mengundang exco kanan kerajaan negeri Selangor, YB Teresa Kok dan ahli jawatankuasa pusat MCA Wong Nai Chee untuk mengadili satu program debat yang dianjurkan sekitar bulan September lalu.

Dua program yang dianjurkan di dalam universiti tersebut dikatakan bercanggah dengan beberapa peraturan dan kaedah tatatertib yang ditetapkan Universiti Malaya yang menyebabkan mereka terpaksa berhadapan dengan tindakan prosiding Universiti.

Walau bagaimanapun, PKPIM beranggapan bahawa tindakan yang diambil oleh pihak Universiti Malaya tersebut adalah bercanggah dengan "spirit" pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 2008 yang memberi ruang yang bebas kepada mahasiswa untuk berpatisipasi dalam suasana yang lebih meluas dan terbuka.

Dalam pada itu, menurut satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pengajian Tinggi Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin dalam akhbar Berita Harian pada Julai 2008, beliau menyatakan bahawa pemimpin parti politik, termasuk pembangkang dibenarkan untuk memberi ceramah kepada mahasiswa di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) apabila Pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (AUKU diluluskan.

Beliau turut menjelaskan bahawa mereka dibenarkan berbuat demikian dengan syarat memberi ceramah mengenai isu yang ada kaitan dengan pengajian dan akademik mahasiswa.

Di samping itu, dalam satu sidang media ringkas, Dato’ Saifuddin Abdullah yang mewakili Kementerian Pengajian Tinggi memberi jaminan untuk membuat kajian terperinci berkenaan dengan kes tersebut. Selain itu, beliau juga berjanji akan menasihati UM supaya "mengikut semangat pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)" dalam mengadili kes melibatkan pelajar-pelajar berkenaan.

Dalam perkembangan berkaitan, pihak PKPIM amat menghargai kesudian Dato’ Saifuddin untuk bertemu dengan mahasiswa bagi menyelesaikan kes ini bersama-sama. Pemimpin mahasiswa yang terlibat dalam pertemuan tersebut termasuklah Presiden PKPIM Muhammad Faisal Abdul Aziz, Setiausaha Agung Khairul Anuar Musa, Pengerusi SMM Shazni Munir, dan beberapa pimpinan lain.

Saturday, October 17, 2009

PKPIM anjur Solat Hajat Perdana
18 Oktober 2009 - Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dengan kerjasama Masjid Negara telah menganjurkan Solat Hajat Perdana pada 16 Oktober 2009 di Masjid Negara, Kuala Lumpur. Solat Perdana yang didirikan sejurus selepas solat jumaat tersebut, telah diaminkan oleh hampir 10 ribu para jemaah yang hadir.

Tujuan Solat Hajat Perdana tersebut diadakan adalah untuk mengajak masyarakat mendalami dan menghayati makna sebenar penyerahan diri kepada tuhan khususnya dalam menghadapi bencana alam seperti di Padang, Indonesia baru-baru ini. Maka, dengan penganjuran majlis berkenaan, PKPIM mengajak masyarakat untuk benar-benar mendalami maksud penyerahan diri kepada tuhan.

Sementara itu, majlis Solat Hajat tersebut turut dianjurkan untuk bersama-sama memohon perlindungan Allah dari segala musibah yang melanda dunia hari ini. Hakikat bahawa musibah bencana alam seperti gempa bumi ini adalah satu ketentuan tuhan yang bukan hanya bersandarkan kepada kajian saintifik semata-mata adalah merupakan satu kepercayaan yang tidak dapat kita nafikan.

Dalam pada itu, kutipan derma untuk keluarga mangsa gempa di Padang, Indonesia turut dikendalikan oleh beberapa aktivis PKPIM yang hadir. Kutipan yang mencecah RM2100 tersebut telah dibuat sejurus selepas selesai majlis Solat Hajat berkenaan.

Dalam perkembangan berkaitan, PKPIM turut merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Negara atas kesudiaan untuk berkerjasama dalam menjayakan majlis Solat Hajat Perdana tersebut. Sekalung penghargaan juga ditujukan khusus buat Imam yang mengendalikan solat hajat berkenaan, Ustaz Amru Alhaz b. Adnan dan seluruh jemaah yang menjayakan majlis berkenaan.

وَاسۡتَعِينُوا۟ بِالصَّبۡرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَي الۡخَاشِعِينَ
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk.

PKPIM anjur “Malam Padang Prihatin”

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dengan kerjasama beberapa pertubuhan bukan kerajaan akan menganjurkan “Malam Padang Prihatin” pada 11 November 2009 iaitu pada hari Rabu pukul 8.30 malam di Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur & Selangor (KLSCAH), Kuala Lumpur.

Tujuan “Malam Padang Prihatin” ini diadakan adalah untuk mengumpul dana untuk disumbangkan kepada mangsa tragedi gempa di Padang, Indonesia. Selain itu, penganjuran malam ini juga adalah untuk memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat demi mewujudkan sebuah masyarakat yang penyayang dan prihatin.

Di samping itu, “Malam Padang Prihatin” ini juga telah mendapat sokongan beberapa pertubuhan pelbagai kaum yang turut bersama-sama membantu untuk memastikan kejayaan penganjuran malam amal tersebut. Pertubuhan lain yang terlibat termasuklah Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur & Selangor (KLSCAH), Persatuan Penggiat Seni Paksi Rakyat Malaysia (PAKSI), LLG Cultural Development Centre Bhd (LLG), dan Tamil Foundation.

Dalam pada itu, “Malam Padang Prihatin” yang akan dianjurkan tersebut juga akan diisi dengan beberapa pementasan menarik yang akan mengenengahkan persembahan kebudayaan pelbagai kaum seperti tarian dan nyanyian kaum, deklamasi sajak & puisi, sketsa, persembahan teater & koir dan sebagainya.

Maka, pihak PKPIM menyeru kepada semua pihak khususnya golongan mahasiswa untuk hadir menyaksikan persembahan malam tersebut beramai-ramai sebagai tanda sokongan terhadap usaha murni yang dijalankan ini. Sebagai makluman, keuntungan dari penjualan tiket yang dijual akan disalurkan terus kepada keluarga mangsa Padang, Indonesia.

Bagi yang berminat, pembelian tiket boleh dibuat menerusi Penolong Setiausaha Agung PKPIM Sdr Shahril Effendi Yunos di talian 019-5058580 atau 03-61842286. Untuk makluman semua juga, harga tiket yang ditetapkan untuk malam tersebut adalah RM10.00 sekeping.

Dalam perkembangan berkaitan, PKPIM juga mengharapkan semoga kehadiran anda dapat menjayakan objektif malam amal yang akan dijalankan tersebut untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dana untuk disalurkan kepada mangsa gempa di Padang, Indonesia di samping melahirkan sebuah masyarakat yang penyayang dan prihatin.

Muhammad Faisal Abdul Aziz
Presiden,
Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)

Sekreteriat PKPIM Pusat
Lot 2965, Jalan Kampung Tengah 7,
Kampung Tengah, Batu 6 1/2, Jalan Gombak,
53100 Kuala Lumpur, MALAYSIA
Tel (P) : +603-6184 2286
Tel (HP): +6013-530 3221

Wednesday, October 7, 2009

PKPIM SERU SELURUH MAHASISWA SEMARAKKAN BULAN BAHASA

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) merujuk kepada keputusan yang diambil kerajaan untuk mengisytiharkan bulan Oktober ini sebagai Bulan Bahasa Kebangsaan.

Selaras dengan perisytiharan tersebut, PKPIM menyeru kepada seluruh anggota masyarakat khususnya generasi pelajar untuk bersama-sama memainkan peranan masing-masing untuk menyemarakkan kempen Bahasa Melayu sepanjang bulan Oktober ini.
Kempen Bulan Bahasa Kebangsaan ini adalah suatu usaha berterusan yang mampu untuk dijadikan sebagai batu loncatan untuk mengangkat kembali kedudukan Bahasa Melayu di peringkat kebangsaan sekiranya sepanjang tempoh bulan ini diisi dan dimanfaatkan oleh kita sebaik-baiknya.

Maka, untuk menjayakan usaha murni ini, semua pertubuhan pelajar di universiti khususnya pihak Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) harus meletakkan sasaran untuk menganjurkan setidak-tidaknya satu program yang khusus bertujuan untuk memperkasa kempen Bahasa Kebangsaan ini.

Dalam pada itu, PKPIM menyambut baik arahan yang dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri, Sri Muhyiddin Yassin kepada semua kementerian, kerajaan negeri dan agensi kerajaan untuk melaksanakan program bahasa peringkat masing-masing sepanjang bulan Oktober setiap tahun. Arahan yang dikeluarkan ini telah mencerminkan keseriusan pihak berwajib untuk menjayakan Bulan Bahasa Kebangsaan berkenaan.
Sementara itu, saranan Sasterawan Negara Dato’ A. Samad Said kepada seluruh pihak khususnya generasi muda untuk memainkan peranan secara bersama meluhuri Akta Bahasa Kebangsaan harus disahut dengan sikap tanggungjawab untuk memartabatkan Bahasa Melayu.

Peruntukan Undang-undang yang menjamin kedudukan Bahasa Kebangsaan tanpa penguatkuasaan dan kempen susulan akan menjadikannya sebagai peruntukan yang hanya akan dianggap sebagai perhiasan kepada kedaulatan undang-undang negara. Maka, tindakan susulan oleh generasi muda untuk menterjemahkan aspirasi Akta Bahasa menerusi penglibatan menyeluruh adalah perlu untuk menyemarakkan lagi penggunaan bahasa kebangsaan di kalangan masyarakat kita.


Dalam perkembangan berkaitan, PKPIM juga bersedia bekerjasama dengan mana-mana pihak termasuk agensi kerajaan untuk bersama-sama menjayakan kempen Bahasa Melayu ini sempena Bulan Bahasa Kebangsan.

Langkah-langkah sebegini wajar direalisasikan untuk meningkatkan kesedaran generasi muda dan masyarakat tentang kepentingan bahasa kebangsaan sebagai wahana perpaduan serta bahasa komunikasi.

“HIDUP BIAR BERJASA”

MUHAMMAD FAISAL ABDUL AZIZ
PRESIDEN,
PERSATUAN KEBANGSAAN PELAJAR ISLAM MALAYSIA (PKPIM)

Monday, October 5, 2009

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam malaysia (PKPIM) lancar Tabung Kemanusiaan Ummat (Misi Pemulihan Padang)


5 Oktober: Susulan dari malapetaka yang melanda umat Islam di negara jiran, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam malaysia (PKPIM) telah melancarkan Tabung Kemanusiaan Ummat (Misi Pemulihan Padang) untuk membantu meringankan bebanan yang ditanggung keluarga mangsa.

Pada 30 September lalu, gempa bumi yang berukuran 7.6 Skala Richter telah melanda Pariaman, Padang yang telah mengakibatkan kerosakan teruk kepada harta benda serta meragut ratusan nyawa dengan angka terkini seramai 603 telah disahkan terkorban oleh Badan Menangani Bencana Sumatera Barat, Indonesia.

Dalam pada itu, dua Gempa susulan awal pagi ini yang dicatatkan di Papua Barat dengan kekuatan 6.1 Skala Richter pada pukul 10.36 pagi waktu Indonesia Barat dan di Gorontalo, Sulawesi berukuran 5.3 Skala Richter juga telah memburukkan lagi keadaan.

Tabung Kemanusiaan Ummat ini bertujuan mengumpulkan dana yang secukupnya bagi menyediakan keperluan asas khususnya kepada mangsa di kawasan sekitar Pariaman yang masih terpinggir dari mendapat bantuan.

Tabung yang telah dilancarkan ini juga akan digerakkan di semua Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta (IPTA/IPTS) dan sekolah-sekolah di Malaysia. Maka, PKPIM berharap agar kempen kutipan bantuan kewangan ini akan mendapat sokongan penuh daripada semua mahasiswa dan pelajar.

Dalam perkembangan berkaitan, PKPIM dengan kerjasama Global Peace Mission (GPM) turut menghantar tiga orang sukarelawan bagi menjayakan misi pertama ke Padang awal pagi ini. Misi pertama ini akan memberi fokus kepada bantuan perubatan dan sokongan hidup mangsa gempa.

Bagi memastikan kelangsungan bantuan, PKPIM turut bekerjasama dengan Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) bagi merangka dan mengemaskini bentuk bantuan yang sewajarnya diberikan.

Sementara itu, PKPIM yang turut menganggotai Persekutuan Pelajar Islam Asia Tenggara (PEPIAT) telah menggesa badan induk itu untuk mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan pelan pembangunan pasca tragedi.

“HIDUP BIAR BERJASA”

Tuesday, September 29, 2009

Lagu Negaraku, Memula Moon & Terang Bulan : Mana yang asli?

Teori A
Diperkenalkan oleh Raja Harun bin Sultan Abdullah semasa mengiringi Sultan Idris Murshidul’adzam Shah (Marhum Rahmatullah) Sultan Perak (1887-1916) pada tahun 1901 semasa pertabalan King Edward VII. Juga ada yang mengatakan lagu yang menjadi siulan orang-orang Perak pada masa itu dipilih oleh Raja Kamarulzaman anak kepada Raja Mansur yang pernah menjadi juruiring kepada Sultan Idris.Apabila sampai ke Port of Southampton, Pegawai Protokol bertanyakan tentang lagu rasmi negeri Perak. Memandangkan waktu itu Perak tidak memiliki lagu rasmi, Raja Harun bin Sultan Abdullah, menyembunyikan perkara sebenar yang negeri tersebut tidak memiliki lagu rasmi. Maka, beliau bersiul mengikut lagu yang menjadi siulan orang-orang Perak.Maka, lagu rasmi telah dimankan semenjak 1887 lagi semasa pertabalan King Edward VII. Maka baru datangnya MEMULA MOON 1947 oleh Felix Mendelssohn.
Pernah timbul perdebatan orang ramai bahawa lagu "Negaraku" menciplak lagu ini. Namun begitu, lagu rasmi negeri Perak yang menjadi asas "Negaraku" dipercayai dicipta oleh Pierre Jean de Beranger yang lahir di Perancis pada tahun 1780 dan meninggal dunia pada tahun 1857, digunakan pada 1888. Sementara lagu "Terang Bulan" pula popular di Tanah Melayu dan Indonesia pada zaman 1930-an sedangkan lagu Mamula Moon pula hanya diterbitkan pada tahun 1947.

Teori B
Tuan Haji Mubin Sheppard (Bekas Pengarah Arkib Negara) pernah membuat kajian mengatakan lagu ini berasal dari Mahe, Kepulauan Seychelles. Dipercayai bahawa gubahan melodi oleh Pierre Jean de Beranger (1780-1857)Lagu Memula Moon

Monday, September 28, 2009

Lagu Terang Bulan berasal dari Perancis bukan Indonesia?

Saya merujuk kepada fakta dalam artikel yang ditulis seorang penulis dalam ruangan Forum, Utusan Malaysia pada September 2009.

Isu Malaysia menciplak lagu Terang Bulan dari Indonesia untuk dijadikan lagu kebangsaan terus-menerus menjadi bahan bualan yang akhirnya membawa kepada persengketaan yang berpanjangan antara rakyat kedua-dua negara.

Menurut fakta sebenar, meskipun lagu Terang Bulan popular di Indonesia suatu ketika dahulu yang dijadikan lagu pembukaan persembahan bangsawan, ia bukan milik asal Indonesia. Akan tetapi, ia telah diambil dari lagu asal ciptaan ahli muzik Perancis bernama Pierrr Jean de Beranger (1780-1857).

Beranger sememangnya seorang ahli muzik yang terkenal terutama dalam menggubah lagu-lagu yang bersifat patriotik. Dalam pada itu, karya-karya Beranger juga sering kali digunakan oleh Napoleon Bonaparte sebagai lagu-lagu march band untuk kempen ketenteraanya.

Ketika Sultan Perak iaitu Sultan Abdullah dibuang oleh penjajah ke Pulau Seychelles pada tahun 1876-1892, saban petang baginda dan puterinya Tengku Mariam akan bersiar-siar di padang awam di Mahe, Seychelles.

Di tengah-tengah padang itu, terdapat wakaf tempat brass band memainkan lagu-lagu march. Salah satu lagu yang dimainkan itu dirakam dalam memori Tengku Mariam yang juga seorang pemain biola. Apabila mereka kembali ke negeri Perak pada tahun 1892, lagu itu kemudiannya telah diangkat menjadi lagu rasmi negeri Perak yang akhirnya dalam satu pertandingan memilih lagu Kebangsaan Persekutuan Malaysia sempena hari Kemerdekaan, lagu negeri Perak dengan senikata baru telah memenangi pertandingan tersebut. Bagi 26 juta rakyat Malaysia kini, lagu kebangsaan itu dikenali sebagai Negaraku bukan Terang Bulan.

Semoga dengan fakta tersebut, dua bangsa serumpun ini tidak terus bertelingkah dalam soal kecil sebegini, sedangkan lagu Terang Bulan tersebut bukanlah milik asal kedua-dua bangsa.

Sunday, September 13, 2009

Antara Pidato Soekarno & Bung Tomo...Pidato Sang Presiden SoekarnoPidato Bung Tomo

PKPIM Lancar “Gagasan Ta’dib Kepemudaan”

Krisis umat hari ini yang memperlihatkan kemelut berpanjangan menampilkan cerminan negatif kepada situasi yang akan berlaku menjelang 30 tahun mendatang. Senario ketidaktentuan masyarakat yang penuh dengan kebejatan dan keruntuhan dari sudut integriti, moral, budi, serta kegagalan mereka menjiwai rukun yang terkandung dalam “akhlaq al-karimah” mendesak kita untuk mencari rencah yang “solid” sebagai jawapan kepada krisis berkenaan.

Sedar atau tidak, persoalan umat yang masih belum terungkai ini telah menuntut generasi muda hari ini untuk menawarkan suatu gagasan baru sebagai alternatif pemulihan kepada krisis berkenaan.

Maka, atas bebanan amanah dan taklifan qiyadah, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) telah melancarkan “Gagasan Ta’dib Kepemudaan” suatu gagasan yang baru diperkenalkan dalam konteks harakah. Majlis pelancaran “Gagasan Ta’dib Kepemudaan” berkenaan telah disempurnakan oleh Presiden PKPIM, Muhammad Faisal Abdul Aziz pada 6 September 2009 bersempena dengan program Majlis Iftar Mahabbah (Miftah 09) yang bertempat di Dewan Syarahan Utama, Masjid Negara.

Menurut Prof Syed Naquib Al-Attas, “ta’dib” bermaksud keadaan di mana seseorang kenal tempat letak sesuatu dan akhirnya bertindak berdasarkan pengenalan tersebut. Sebagai contoh pengetahuan seseorang untuk meletakkan Allah pada tempatnya sebagai Tuhan yang Agung dan bertindak berlandaskan pengenalan tersebut dengan mentaati segala perintah Allah.

Faktor krisis hari ini bukan disebabkan kejahilan umat dalam agama memandangkan penyebaran ilmu tentang Islam telah tersebar meluas ke seluruh masyarakat, tetapi kekeliruan mereka dalam meletakkan Ad-din, Allah, Nabi, dan diri mereka di tempat yang sepatutnya seperti mana yang dituntut agama. Maka, gagasan Ta’dib ini adalah merupakan gagasan yang bersesuaian dengan konflik zaman ini bagi memantap dan melangsungkan gagasan Islamisasi pada era 70-an lalu.

Dalam pada itu, pelancaran gagasan berkenaan selaras dengan resolusi yang diputuskan bersama oleh pimpinan PKPIM Pusat dalam Induksi Pimpinan bertarikh 28-30 Ogos 2009 ke arah untuk membentuk suatu generasi yang ideal dan mampu menjadi suri tauladan terbaik kepada umat secara keseluruhan

Dengan bermotokan Meneraju Generasi “Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur” gagasan idea besar anak muda ini akan mengambil kira perencanaaan jangka panjang yang meliputi kerangka 25 tahun. Matlamat akhir gagasan ini adalah untuk menjadi medium penerus kesinambungan kepada kebangkitan ledakan ubudiyyah sekitar era 70-an lalu. Atas kapasiti pengalaman beberapa siri dasawarsa,

Dalam perkembangan berkaitan, PKPIM optimis untuk menjelmakan semula fenomena kebangkitan dakwah era 70-an tersebut untuk siri kedua sekiranya seluruh pihak berperanan dan beriltizam bersungguh-sungguh merakyatkan gagasan ini ke seluruh anak muda dan masyarakat kampus. Walau bagaimanapun, gagasan ini masih dalam proses perencanaan dan penyusunan sebelum dirakyatkan ke seluruh generasi pelajar. Justeru, bagi memastikan prinsip dan pelaksanaan gagasan ini bersifat holistik dan integral, maka pandangan dan kritikan membina semua pihak adalah sangat dialu-alukan.

Friday, September 11, 2009

KONFLIK MALAYSIA- INDONESIA: GERAKAN PELAJAR DUA NEGARA CAPAI PENDIRIAN BERSAMADalam zaman di mana usia negara Malaysia dan Indonesia telah menggapai tempoh kematangan sebagai sebuah negara yang berdaulat, seharusnya isu pertikaian tentang soal-soal asasi berkaitan dengan kedua-dua negara tidak lagi timbul. Jika kita menyusuri kembali rentetan sejarah, sejak era 60-an sehingga kini, situasi hubungan kedua-dua negara tidak pernah sunyi dari konflik pertikaian yang kian lama kian menular tanpa diakhiri dengan usaha untuk mencari titik persamaan.

Permasalahan-permasalahan serumpun seperti yang dibangkitkan seringkali berlarutan dan sentiasa berulang dari semasa ke semasa, malah lebih mengecewakan, pendekatan yang diambil oleh kedua-dua pihak dalam menyambut permasalahan ini seringkali dicemari dengan kegagalan akibat dari mengambil pendekatan yang bersifat emosi semata-mata tanpa menitikberatkan soal permuafakatan yang lebih berwajah segar dan rasional. Ini bertentangan dengan wadah diplomasi yang bertujuan untuk merungkai segala punca permasalahan dan merangka penyelesaian secara kritikal.

Sepertimana yang dinyatakan, konflik antara kedua-dua negara bukanlah suatu perkara yang segar dan baru. Malah ianya seakan-akan bersifat pengulangan akibat dari kegagalan untuk menyaksikan penyelesaian ampuh berkenaaan dengan isu-isu lampau. Akibat dari kegagalan ini, dunia telah menyaksikan permasalahan yang pada asalnya adalah mudah dan kerdil, menjadi soal yang begitu merumitkan.

Sebagai contoh, Peristiwa Konfrantasi yang tercetus antara Malaysia- Indonesia pada era 1960-an telah memberi impak buruk ke atas istilah hubungan antara kedua-dua belah negara. Hal ini diburukkan lagi apabila disusuli dengan isu-isu yang lebih terkemudian seperti isu kedaulatan Ambalat, isu berkenaan dengan tenaga buruh dan pembantu rumah, soal keaslian budaya serta identiti dan sebagainya.

Malangnya, beberapa persoalan utama seperti nilai serumpun Melayu dan persaudaraan Islam seringkali dilupakan dan dikesampingkan oleh rakyat kedua-dua pihak dalam melihat konflik yang berlaku. Konflik seperti ini tidak seharusnya terjadi sekiranya kita menginsafi hakikat bahawa terdapat jalinan kekeluargaan di antara rakyat kedua-dua belah negara di mana secara realitinya susur galur keturunan rakyat kedua-dua belah pihak adalah sama. Ini terbukti dengan terdapatnya beberapa etnik Melayu di Malaysia seperti bugis, jawa, dan minang yang pada asalnya menetap di Indonesia. Dalam pada itu, suatu fakta yang tidak dapat disangkal bahawa usaha untuk memecahbelahkan rumpun kedua-dua Negara kian hebat memandangkan sekiranya kedua-dua rumpun ini berpadu ada kehuatiran untuk menjadi satu kuasa baru di ASEAN khususnya Kuasa Islam dan Melayu.

Atas keinsafan berdasarkan hakikat tersebut, maka pihak Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) yang mewakili seluruh pelajar Malaysia dan Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PII) yang mewakili seluruh pelajar Indonesia telah mencapai lima rukun permuafakatan dan pendirian bersama sebagai panduan dan inisiatif untuk mencari titik noktah kepada pertikaian dan persengketaan yang telah berlarutan.


Lima pendirian bersama yang telah dicapai adalah :

1) Menginsafi nilai persaudaraan Islam dan persamaan rumpun Melayu antara rakyat Malaysia-Indonesia dalam berhadapan dengan pelbagai isu yang melibatkan kedua-dua negara.

2) Memberi keutamaan kepada pendekatan yang bersifat musyawwarah, diplomasi, perbincangan dalam menghadapi sesuatu isu yang melibatkan kepentingan bersama.


3) Menjauhi sebarang tindakan yang bersifat emosi semata-mata di mana akhirnya menjurumus kepada kekerasan dan kebuntuan dalam mencari jalan penyelesaian.

4) Menyeru genereasi pelajar kedua-dua negara untuk memupuk persefahaman yang ampuh dan jitu dalam semua aspek termasuk kebudayaan, idealisme, ekonomi, sosial, keselamatan dan sebagainya.


5) Melahirkan generasi pelajar Malaysia- Indonesia sebagai agen penyatu masyarakat kedua-dua negara sekiranya terdapat sebarang konflik terkemudian yang timbul.


Maka, pihak Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PII) mengharapkan agar pendirian bersama yang dicapai oleh pertubuhan pelajar kedua-dua belah negara ini dijadikan sumber rujukan utama oleh masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda Malaysia dan Indonesia dalam berhadapan dengan permasalahan semasa dan mendatang yang timbul. Pihak Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PII) bersedia untuk meneruskan wacana perbincangan yang menghubungkan generasi muda kedua-dua negara sebagai pentas untuk mencari titik pertemuan dan persamaan di antara kedua-dua belah pihak.


Lima rukun permuafakatan dan pendirian bersama ini telah dipersetujui dan ditandatangani pada 11hb September 2009 bersamaan dengan 20 Ramadhan 1430H oleh:


T.t T.t ................................................ ...................................................
Muhammad Faisal Abdul Aziz Nashrullah Al-Ghifary
Presiden, Ketua Umum,
Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Persatuan Pelajar Islam Indonesia
Malaysia (PKPIM) (PII)


Sekreteriat PKPIM Pusat
Lot 2965, Jalan Kampung Tengah 7,
Kampung Tengah, Batu 6 1/2, Jalan Gombak,
53100 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Tel (P) : +603-6184 2286
Tel (HP): +6013-530 3221

www.pkpim.netPengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII)

Sekretariat: JI. Menteng Raya,

No.58 Jakarta 10340, Indonesia

Tel/Faks : (021) 3153572

www.pelajar-islam.or.id

Rukun muafakat elak sengketa M'sia-Indonesia

Malaysiakini

Rukun muafakat elak sengketa M'sia-Indonesia
Sep 11, 09 3:06pm
Dua pertubuhan pelajar Malaysia dan Indonesia hari ini menandatangani lima rukun permuafakatan dan pendirian bersama sebagai panduan dan inisiatif "untuk mencari titik noktah kepada pertikaian dan persengketaan yang telah berlarutan antara kedua negara.

Dua pertubuhan tersebut ialah Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) yang mewakili pelajar Malaysia dan Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PII) yang mewakili pelajar Indonesia.

Lima rukun permuafakatan dan pendirian bersama itu dipersetujui dan ditandatangani hari ini oleh Presiden PKPIM, Muhammad Faisal Abdul Aziz dan Ketua UMUM PII, Nashrullah Al-Ghifary.

Lima pendirian bersama itu adalah:

bullet button Menginsafi nilai persaudaraan Islam dan persamaan rumpun Melayu antara rakyat Malaysia-Indonesia dalam berhadapan dengan pelbagai isu yang melibatkan kedua-dua negara.

bullet button Memberi keutamaan kepada pendekatan yang bersifat musyawarah, diplomasi, perbincangan dalam menghadapi sesuatu isu yang melibatkan kepentingan bersama.

bullet button Menjauhi sebarang tindakan yang bersifat emosi semata-mata di mana akhirnya menjurumus kepada kekerasan dan kebuntuan dalam mencari jalan penyelesaian.

bullet button Menyeru generasi pelajar kedua-dua negara untuk memupuk persafahaman yang ampuh dan jitu dalam semua aspek termasuk kebudayaan, idealisme, ekonomi, sosial, keselamatan dan sebagainya.

bullet button Melahirkan generasi pelajar Malaysia-Indonesia sebagai agen penyatu masyarakat kedua-dua negara sekiranya terdapat sebarang konflik terkemudian yang timbul.

Dalam kenyataan bersama hari ini, PKPIM dan PII mengharapkan agar pendirian bersama dua pertubuhan pelajar Malaysia dan Indonesia itu, dijadikan sumber rujukan dalam menghadapan dengan masalah yang timbul.

"PKPIM dan PII bersedia untuk meneruskan wacana perbincangan yang menghubungkan generasi muda kedua-dua negara sebagai pentas untuk mencari titik pertemuan dan persamaan di antara kedua belah pihak," kata kenyataan itu lagi.

Wednesday, September 2, 2009

PKPIM Bakal Anjur MIFTAH 2009Kehadiran bulan Ramadhan al-Mubarak yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia akan sekali lagi diraikan dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh oleh seluruh umat. Di peringkat Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM), kehadiran bulan Ramadhan tahun 1430H ini sekali lagi tepat dengan suasana dan keadaan semasa. Kesempatan untuk berpesta ibadah, untuk melakukan muhasabah, membersihkan jiwa serta mendidik diri perlu dimanfaatkan oleh seluruh ahli PKPIM yang baru sahaja selesai melaksanakan Majlis Perhimpunan Agung Tahunan (MPAT) yang ke-48.

Sebagai sebuah gerakan pelajar Islam peringkat kebangsaan, PKPIM sekali lagi akan mengadakan program tradisinya dalam bulan Ramadhan yakni Majlis Iftar Mahabbah (MIFTAH) dengan tema “Sentuhan Kasih Ramadhan Pertaut Hati Umat”. Peluang untuk bersama-sama meraikan bulan Ramadhan, mengukuhkan ukhuwwah sebagai elemen penting dalam gerakan ini, serta bersama-sama melaksanakan ibadah secara berjemaah adalah kesempatan yang perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain daripada itu, peluang untuk melakukan pendidikan dan pembaikan diri sempena bulan Ramadhan ini juga tidak harus dilepaskan.

Justeru, bagi sambutan MIFTAH 1430H ini, PKPIM mengambil kesempatan yang sangat baik ini bagi mengeratkan lagi ukhuwwah, serta memperkukuh kesatuan hati, fikir dan tindakan para ahli. Di samping ibadah-ibadah khusus yang biasa dilakukan dalam bulan Ramadhan, MIFTAH 1430H ini juga akan memberikan penekanan kepada pengisian-pengisian yang fundamental dan penting tentang hal-hal gerakan (harakiyyah) dan da’wah. Selain itu, PKPIM mengambil inisiatif untuk membincangkan isu perundangan Islam yang menjadi topik perbualan hangat hari ini agar seluruh mahasiswa mendapat kefahaman yang jelas tentang isu yang berlegar di sekeliling kita.

Tuesday, August 25, 2009

Perutusan Kemerdekaan oleh Presiden PKPIM

Merdeka & Sarwa Pandang Anak Muda

Abad ini telah menyaksikan dunia Islam telah mengalami proses untuk membebaskan dirinya daripada cengkaman penjajah. Akan tetapi perkembangan dunia Islam selepas perjuangan kemerdekaan rata-ratanya kosong dari segi roh penghayatan dan pengisian kemerdekaan. Sebagai contoh, di setengah negara, penjajah telah digantikan dengan diktator pribumi yang adakalanya lebih kejam dari penjajah yang diusir. Sementara itu, krisis akhlak dan jati diri anak muda di negara yang disebut semakin menular dan telah melepasi garis kebimbangan. Ditambah pula dengan sifat dan adab murninya yang sudah ditutupi oleh tabir kenyataan masyarakat yang secara zahir dhaif budinya.

Situasi ini menuntut suatu rencah baru untuk disajikan kepada generasi muda hari ini. Secara umumnya, perencanaan yang kita laksanakan secara rutin dengan tujuan untuk menghargai peristiwa 31 Ogos 1957 masih memperlihatkan kekurangan yang harus diperbaiki. Ini mungkin dapat dilihat dengan lebih ketara menerusi sambutan kemerdekaan tanpa disusuli dengan penghayatan dan dijiwai roh pengisian kemerdekaan sebenar.

Hakikat kemerdekaan sebenar tidak seharusnya dipandang dari sudut simbolik semata-mata, tetapi harus juga dijiwai dari sudut maknawiat. Lantaran, pemupukan fahaman merdeka yang lebih meluas harus terus diterapkan dalam diri kita sebagai generasi penerus kepimpinan negara. Secara asas, kemerdekaan ditakrifkan sebagai pembebasan sesebuah bangsa dan negara dari penjajahan. Namun, kemerdekaan sesuatu bangsa sendiri dari perspektif pemodenan harus dirumus meliputi aspek kemerdekaan jiwa, pemikiran dan budaya dari dipengaruhi dan diracuni sumber asing yang negatif sifatnya.

Penghayatan kemerdekaan yang dicari itu bertitik-tolak dari penghayatan sejarah kemerdekaan yang meliputi sudut perjuangan pembebasan dari penjajah biadap. Hari ini nama-nama seperti Dato Onn Ja’far dan Tunku Abdul Rahman mungkin dikenali generasi hari ini. Namun, tokoh pejuang lain seperti Dr Burhanuddin Al-Helmy, Ahmad Boestamam, Ust Abu Bakar Al-Baqir, Pak Sako, Shamsiah Fakeh, Keris Mas dan sebagainya mungkin sudah pupus dari kamus sejarah kemerdekaan anak muda.

Penghayatan sejarah tersebut bukan hanya sekadar untuk kita bernostalgia kosong, tetapi menyambut saranan Allahyarham Pak Natsir kepada kita khususnya generasi Islam untuk berfikir dalam perspektif sejarah memandangkan kita hidup dalam rangka umat manusia yang usianya lebih panjang dari usia kita sebagai individu. Maka sejarah pengorbanan perjuangan mereka tidak hanya wajib diketahui tetapi juga dijiwai.

Dalam pada itu, Ibn Khaldun juga mengingatkan bahawa apabila tamadun sampai ke tangan generasi yang jauh dan melupakan pengorbanan generasi pertama, serta sudah tenggelam dengan kemewahan, maka tamadun tersebut akan menghadapi bibit-bibit kemerosotan dan seterusnya mengalami kejatuhan.

Perit jerih pembinaan asas sesebuah negara dan peradaban itu adalah suatu kebenaran yang tidak mampu disangkal. Namun, itulah yang disunnahkan dalam perjuangan iaitu mengejar sesuatu impian walaupun impian tersebut tidak akan dinikmati pejuangnya. Maka saranan yang terbit hasil renungan panjang pemikir tersebut telah melahirkan tanggungjawab yang harus digalas oleh kita sebagai golongan terkemudian dengan tidak melupai generasi pembina atau generasi awal ini.

Sementara itu, penjiwaan kemerdekaan hanya dapat dirasai dengan kita kembali kepada pemikiran dan jiwa yang bebas serta asal usul budaya. Istilah “kembali kepada akar budaya” telah ditakrifkan dengan pelabagai definisi. Bagi setengah ‘melayu moden’ ia berupa seruan untuk mengajak kembali kepada cara hidup lama. Tanggapan sebegini telah mencerminkan ketidakfahaman kita terhadap maksud budaya memandangkan kita hanya melihat kulitnya, tanpa mengambil kira isinya.

Padahal yang penting pada budaya ialah sistem nilai yang tersirat dalam budaya itu. Menurut Dato’ Dr Hasan Ahmad adalah suatu hakikat yang tidak boleh dinafikan bahawa budaya itu lahir dari pemikiran manusia dan pengalaman bersama anggota bangsa. Sebagai contoh nilai keadilan dan permuafakatan yang terbit dari proses tersebut.

Realitinya, proses perubahan hidup moden tidak berlaku secara meliar melainkan ditapis oleh peraturan asas. Asas ini terletak pada nilai yang dipegang anggota masyarakat sejak turun temurun sebagai panduan hidup bersama. Manakala, tradisi pula adalah proses penciptaan budaya yang sambung-menyambung, tidak kira dalam zaman apa. Maka, tidak wujud istilah tradisi lama dan tradisi baru melainkan hanya tradisi sezaman iaitu tradisi yang menjadi acuan bagi apa-apa perubahan. Melalui proses inilah budaya dan tamadun sesuatu bangsa kekal ampuh walau ditelan zaman. Maka yang dimengertikan sebagai maksud ‘kembali’ adalah kembali mengenali sistem nilai bangsa sendiri.

Garis panduan dan acuan ini telah mencorak sikap positif kita dalam menerima peradaban barat yang tidak memaksa kita mengorbankan prinsip dan ajaran dasar agama semata-mata untuk mengikut arus masa dan melayani ragam zaman.

Sememangnya, antara barat yang mempersonakan dan kebudayaan sendiri yang tampak hina, menjadikan akal pemikiran anak muda gusar dan gundah gulana. Maka, landasan tradisi dan budaya harus dijelmakan agar kita tidak dikenang sebagai si Tenggang yang derhaka kepada jati diri dan budaya sendiri. Suatu anjakan harus dilakukan dengan tidak hanya mengamalkan ciri-ciri luaran budaya semata-mata, tetapi turut melibatkan ciri dalamannya sebagai acuan dalam pembagunan bangsa.

Penjelmaan akar budaya dan tradisi ini dituntut dalam mendepani cabaran mendatang. Cabaran yang dilalui berupa dalam pelbagai bentuk. Mungkin dalam bentuk cubaan ‘bil-khair’ (kesenangan), dan mungkin juga dalam bentuk ‘bil-shar’(penderitaan). Ramai yang lulus apabila diuji dengan cubaan ‘bil-shar’, tetapi tidak demikian apabila diuji dengan ‘bil-khair’ seperti lebih banyaknya semut yang mati kerana gula dari yang mati kerana cuka.

Allahyarham Pak Natsir juga seringkali mengingatkan supaya ‘jangan sambil membangun kita robohkan” – membangun gedung sambil merobohkan akhlak, membangun industri sambil menindas pekerja, membina prasarana sambil memusnahkan lingkungan. Dalam erti kata lain, dalam kesibukan kita mengejar kemodenan tidak seharusnya kita nafikan peranan kita dalam membangun suatu generasi yang kukuh dari segi jati diri dan pemikirannya.


Maka, tugas dan perjuangan kita sebagai anak muda adalah kearah mengisi makna kemerdekaan sebagai penyambungan tradisi perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan lebih 50 tahun lalu. Firman Allah dalam Surah Ar-Ra’d, “Bahawa Allah tiidak merobah nasib sesuatu kaum, kalau kaum itu tidak merobah keadaan dirinya”. Maka darjat bangsa yang rendah tidak akan kemana-mana tanpa dimulai dengan gagasan perjuangan anak mudanya.

Dari Robohan Kota Melaka,
Kita Bina Jiwa Merdeka,
Bersatulah Seluruh Baka,
Membela Keadilan Warisan Pusaka...

Muhammad Faisal Abdul Aziz
Presiden,
Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)

Pemansuhan PPSMI: PKPIM GESA KERAJAAN BERTEGAS

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) menggesa agar pihak Kementerian Pelajaran bertegas untuk terus mempertahankan keputusan yang dicapai untuk memansuhkan dasar Pembelajaran dan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).

PKPIM menganggap keputusan Kabinet yang diumumkan pada pada 8 Julai lepas terlalu rapuh dan boleh berubah pada bila-bila masa memandangkan terdapatnya usaha-usaha pihak tertentu yang mahu mempengaruhi pihak kerajaan secara konsisten untuk memastikan pemansuhan dasar berkenaan ditarik balik.


Dalam pada itu, terdapat juga ura-ura yang menyatakan bahawa tempoh pemansuhan dasar PPSMI berkenaan akan berlanjutan dari 2012 sehingga ke tahun 2016. Bagi PKPIM tindakan untuk melanjutkan tempoh pemansuhan dasar berkenaan menunjukkan suatu petanda bahawa dasar PPSMI ini mungkin tidak akan dimansuhkan dan sebaliknya akan terus dikekalkan dalam sistem pendidikan negara.

Persoalan yang perlu dijawab adalah mengapa tempoh pemansuhan ini memakan masa terlalu lama? Sedangkan tempoh yang digunakan oleh kerajaan untuk memperkenalkan dasar PPSMI ini hanya memakan masa selama lima bulan 11 hari.

Sebelum ini, pihak kerajaan telah memutuskan untuk memansuhkan dasar Pembelajaran dan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) secara berperingkat menjelang tahun 2012 seperti yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Maka, PKPIM menuntut agar pihak kerajaan tidak tunduk dengan desakan sesetengah pihak yang mewakili suara individu dan minoriti yang mahukan dasar PPSMI dikembalikan.

Dalam pada itu, PKPIM juga menggesa pihak kerajaan untuk menyediakan “pelan penyelamatan” kepada pelajar-pelajar yang terkorban ekoran dari dasar PPSMI ini khususnya mereka yang tinggal di luar bandar dengan memberikan suatu bentuk alternatif yang terbaik untuk mereka melanjutkan pelajaran.

Menurut statistik kerajaan, dasar PPSMI yang telah dijalankan selama enam tahun telah mengorbankan lebih kurang tiga juta pelajar yang tinggal di luar bandar. Maka, sebagai kerajaan yang memerintah, adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk memikirkan cara yang terbaik bagi menyelamatkan golongan yang terkorban ini.

Dalam perkembangan berkaitan, PKPIM juga mengkritik hujah Tun Dr Mahathir dalam temu bual bersama Mingguan Malaysia ahad lalu yang menyatakan bahawa jika PPSMI berpatah balik hubungan kaum akan renggang memandangkan mereka belajar di sekolah pelbagai aliran. Adakah kita mahukan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa perpaduan kaum sedangkan teras dalam membentuk identiti bangsa Malaysia adalah bahasa Kebangsaan.

MUHAMMAD FAISAL BIN ABDUL AZIZ

Presiden,

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)

Monday, August 10, 2009

Ramadhan shahrul tarbiyyah

Laksana idea bernas generasi muda

Utusan Malaysia

KUALA LUMPUR 8 Ogos - Kerajaan kini melaksanakan pendekatan pengupayaan golongan muda bagi mendapatkan idea bernas mereka untuk memacu pembangunan negara yang lebih cemerlang.

Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Saifuddin Abdullah berkata, tiga ciri pentingnya ialah menghormati permintaan orang muda, menjadikan mereka sebagai rakan kepimpinan dan memberi ruang lebih luas mereka berfikir serta berorientasi mengikut ajaran Islam.

"Orang muda lebih mudah 'duduk semeja', mempunyai pendapat yang bijak dan mampu berbincang lebih rasional walaupun berbeza fahaman politik dan ini sudah terbukti sejak dulu," katanya pada sidang akhbar selepas merasmikan Kongres Pelajar dan Penegasan Teras-Teras Kenegaraan 2009 di Kompleks MAYC di sini hari ini.

Acara anjuran Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dengan kerjasama Institut Integriti Malaysia (IIM) itu bersempena Majlis Perhimpunan Agung Tahunan PKPIM ke-48.

Antara tujuannya ialah memberi makna dan kefahaman jelas mengenai teras-teras kenegaraan dan merintis usaha mengubah Malaysia ke arah lebih baik.

Saifuddin berkata, kerajaan akan mengamalkan dasar terbuka dan memberi peluang kepada golongan muda memberi apa saja pendapat.

Menurutnya, jika pendapat mereka mempunyai kebaikan kepada rakyat dan negara ia akan dibincangkan ke peringkat tertinggi secara terperinci.

"Salah satu usaha kerajaan dalam mengutamakan pendapat golongan muda ini dapat dilihat apabila kerajaan menggubal Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)," katanya.

"Kini golongan muda termasuk pelajar institusi pengajian tinggi (IPT) bebas bersuara dan memberi pendapat mengenai sebarang isu berkaitan negara selagi tidak menyertai demonstrasi haram atau berjuang untuk mana-mana parti," katanya.

Menurut Saifuddin, ketika ini terdapat 50 persatuan mahasiswa berorientasikan Islam di IPT yang membabitkan 15,000 ahli.

Sehubungan itu, katanya, golongan muda boleh menyertai persatuan yang sedia ada untuk menyuarakan sebarang pendapat.

"Walaupun berbeza persatuan, golongan muda yang kaya dengan idea dan cerdik ini perlu mengambil perbezaan di kalangan mereka sebagai rahmat, bukannya titik perpecahan."Apabila kerajaan melaksanakan pendekatan pengupayaan ini, diharap ia merapatkan hubungan dan kerjasama dengan golongan muda," tambahnya.

Wednesday, July 29, 2009

PKPIM ANJUR KONGRES PELAJAR DAN PENEGASAN TERAS-TERAS KENEGARAAN 2009


dari kini: EN. NASRULLAH, Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII), EN. MUHAMMAD FAISAL ABD. AZIZ, Naib Presiden PKPIM dan EN. MOHD. SYAMSUL SALLEH, YDP MPP UPM merangkap Jurucakap MPPK.

Sidang Khas Generasi Muda "Antara Aspirasi Parti Politik dan Idealisme Generasi Muda"


Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dengan kerjasama Institut Integriti Malaysia (IIM) akan menganjurkan Kongres Pelajar Dan Penegasan Teras-Teras Kenegaraan 2009 bersempena dengan Majlis Perhimpunan Agung Tahunan PKPIM ke-48 dengan tema ”Menjana Peneraju Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur” pada 8 Ogos 2009 (Sabtu) bertempat di Wisma Belia, Kompleks MAYC, 40, Jalan Syed Putra, 50460 Kuala Lumpur.


Penyertaan kongres adalah terbuka kepada umum khususnya di kalangan para pimpinan pelajar sekolah, pimpinan mahasiswa institut pengajian tinggi, pimpinan institusi dan badan bukan kerajaan serta pegawai kerajaan dan pembuat dasar.


PKPIM merasakan bahawa penganjuran kongres ini adalah bertepatan dengan masanya ketika Malaysia sedang mencari kestabilan hala tuju pasca tsunami politik Pilihanraya Umum ke 12 dan peralihan pucuk pimpinan negara. Tambahan pula dengan isu-isu semasa yang melingkari sosio-politik Malaysia dalam tempoh masa itu, telah menguji kematangan Malaysia untuk hidup di atas bebanan sejarah dan impian masa hadapan. Sekiranya tidak dipandu dengan pemahaman dan penghayatan yang jelas dan benar akan teras-teras kenegaraan yang telah menjadi tiang-tiang penegak Malaysia sebagai sebuah negara merdeka hari ini, maka adalah dikhuatiri perubahan sosio-politik yang berlaku menatijahkan bencana yang lebih buruk.


Maka itu, objektif penganjuran kongres ini adalah untuk memberi makna dan kefahaman yang jelas akan teras-teras kenegaraan di dalam mendepani isu semasa yang melingkari sosio-politik Malaysia hari ini dan akan datang. Di samping itu, kongres ini juga bertujuan merintis usaha transformasi Malaysia ke arah kehidupan bernegara yang lebih baik untuk seluruh rakyatnya. Kongres ini juga bertujuan untuk mewujudkan wadah penyampaian dan perbincangan untuk penghayatan makna dan perkaitan antara slogan ‘Satu Malaysia’ dan gagasan ‘Politik Baru’. Kongres ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan baru melalui pembinaan pemikiran dan pengupayaan kemahiran generasi muda sebagai panduan buat generasi muda hari ini sebagai penerus kesinambungan kehidupan negara Malaysia.

Kongres ini akan dimulakan dengan Ucapan Dasar bertajuk “Menjana Peneraju Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur” yang akan disampaikan oleh En. Mohd. Hilmi Ramli, Presiden PKPIM.


Seterusnya, Y.B. Datuk Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia akan menyampaikan Ucap Utama bertajuk “Membugar Idealisme Politik Baru di Kalangan Generasi Muda” sekaligus merasmikan kongres ini dan melancarkan buku terbitan PKPIM berjudul “PKPIM: Sejarah dan Perjuangan Lima Dasawarsa (1961-2011)”.

Empat kertas kerja yang akan dibentangkan di dalam kongres ini adalah seperti berikut;


1. ”Kerangka Melayu Islam Sebagai Teras Kenegaraan”

Oleh: Y.Bhg. Prof. Dr. Wan Mohd. Noor Wan Daud, Felo Utama ATMA UKM

Pengulas: Dr. Mohd. Farid Mohd. Shahran, Timbalan Dekan IRK UIAM


2. ”Perpaduan Melayu lwn. Perpaduan Nasional”

Oleh: Dr. Sarjit Singh Gill, Pensyarah Kanan UPM

Pengulas: 1. En. Markus Lim Han King, Penyelidik INSAP

2. En. Khairul Anuar Musa, Exco PKPIM


3. ”Integriti dan Jatidiri”

Oleh: Datuk Dr. Mohd. Tap Salleh, Presiden IIM

Pengulas: 1. En. Wan Ahmad Fayhsal, Koordinator Kampus TERAS

2. En. Hasnul Hanif Harun, Naib Presiden PKPIM


4. ”Liberalisasi Ekonomi: Peluang dan Cabaran Generasi Muda”

Oleh: Tn. Hj. Abd. Malek Awg. Kechil, Ketua Pengarah YAPEIM

Pengulas: 1. En. Daniel Alexander, TAC

2. En. Ahmad Fahmi Mohd Samsudin, Exco PKPIM


Kongres ini ditutup dengan Sidang Khas Generasi Muda yang membariskan En. Muhammad Faisal Abdul Aziz, Naib Presiden PKPIM, En. Mohd. Syamsul Salleh, YDP MPP UPM merangkap Jurucakap MPPK dan En. Nasrullah al-Ghiffary, Presiden Pelajar Islam Indonesia (PII) yang akan membicarakan tajuk “Antara Aspirasi Parti Politik dan Idealisme Generasi Muda”.


PKPIM optimis untuk menjadikan kongres ini sebagai satu batu loncatan untuk Malaysia terus maju mengejar impian masa hadapan tanpa melupakan apatah lagi meminggirkan bebanan sejarah yang membentuk jatidiri kita sebagai sebuah bangsa merdeka Negara Malaysia.


Untuk urusan penyertaan atau maklumat tambahan, boleh diajukan kepada En. Abu Qasim Nor Azmi (019-356 5805), Cik Sakinah Budiman (013-212 4590) atau hubungi terus Sekretariat PKPIM Pusat di talian 03-6184 2286 atau emel, pkpim_spp@yahoo.com. Perkembagan dari semasa ke semasa boleh didapati di blog rasmi kongres ini di alamat http://kongres-pkpim.blogspot.com.

Thursday, July 9, 2009

Natrah oh natrah...


Semalam Khamis (10 Julai 2009), engkau telah menghembuskan nafas engkau yang terakhir. Dikala itu engkau sudahpun berusia 72 tahun.

Wahai NATRAH, entah mengapa kesedihan menyelubungi jiwaku setiap kali terkenangkan tragedi berdarah lebih 50 tahun lalu, di Singapura. Atas nama cinta, nama-nama seperti Che Aminah, Mansur Adabi, Prof Ahmad Ibrahim, Dr Burhanuddin Al-Helmy telah bermatian melawan usaha penjajah "menculik" engkau....

Mungkin kerana engkau telah lupa? Atau mungkin juga ketika itu engkau masih mentah untuk memahami erti konflik agama...


Kerana teramat cintakan engkau, Che Aminah telah bermatian mencari mereka yang dapat membela engkau dari dikristiankan melalui pelbagai usaha seperti berunding hanya semata-mata untuk mempertahankan engkau.

Prof Ahmad Ibrahim, seorang pejuang dan peguam berjasa yang bertungkus lumus mempertahankan engkau di sisi undang-undang. Walaupun Che Aminah tidak berharta, kerana keikhlasan, beliau sanggup menerima kes engkau.

Manakala Dr Burhanuddin Al-Helmy memimpin gerakan besar-besaran di Singapura sebagai menunjukkan rasa protes orang Islam terhadap perlakuan penjajah belanda. Dengan lantang beliau menyeru "Dari robohan kota Melaka, Kita bina Jiwa Merdeka, Bersatulah Melayu Seluruh Baka, Pertahan Keadilan Warisan Pusaka". Akhirnya beliau telah ditangkap oleh polis penjajah.

Tidak dilupakan, suami tercinta engkau, Mansur Adabi telah menyerahkan segala yang ada padanya demi memastikan engkau sentiasa disisinya...Namun, engkau ditakdirkan untuk pergi juga. Pemergian engkau telah mengalirkan air mata seluruh umat Islam di Singapura dan aku percaya yang hikmah telah menyelubungi segala kesedihan.

Dalam rusuhan angkara atas nama cinta dan konflik agama itu, 18 orang dilaporkan terbunuh dan 200 cedera. Mereka telah bertempur dengan polis dan tentera British sehingga berlakunya perintah berkurung. Segala-galanya hanya kerana mereka teramat sayangkan engkau.

Namun, walaupun engkau wahai Natrah telah menghembuskan nafas terakhir semalam, Natrah dan peristiwanya akan terus terpahat dalam sejarah kita...

Wednesday, July 8, 2009

PKPIM SAMBUT BAIK KEPUTUSAN KERAJAAN MANSUHKAN PPSMI

PKPIM SAMBUT BAIK KEPUTUSAN KERAJAAN MANSUHKAN PPSMI

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) merujuk kepada keputusan kerajaan untuk memansuhkan dasar Pembelajaran dan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) secara berperingkat menjelang tahun 2012 seperti yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin.

PKPIM menyambut baik keputusan tersebut dan menyifatkan ia sebagai satu interpretasi komitmen kerajaan untuk mempertahan dan mendaulatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan Malaysia. Ia juga cerminan sikap kerajaan yang bersedia untuk mendengar dan mengambil pertimbangan sewajarnya terhadap suara rakyat.

PKPIM berpandangan bahawa keputusan tersebut merupakan keputusan yang bijak serta bertepatan dengan usaha untuk mengukuhkan perpaduan nasional melalui Bahasa Kebangsaan.

Keputusan tersebut dianggap sebagai hadiah kepada PKPIM dan seluruh mereka yang telah bertungkus lumus memperjuangkan pemansuhan PPSMI termasuk daripada kalangan pejuang bahasa, tokoh akademik, sasterawan, budayawan, gerakan pelajar dan seluruh rakyat Malaysia.

PKPIM mewakili seluruh pelajar Malaysia terutamanya dari kawasan luar bandar mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia di atas komitmen yang ditunjukkan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlarutan selama lebih enam tahun ini.

PKPIM merupakan persatuan yang mewakili pelajar dan mahasiswa Malaysia yang terawal menyatakan bantahan dan menggerakkan usaha pemansuhan PPSMI sejak pelaksanaan dasar tersebut pada tahun 2003. Dalam masa yang sama, PKPIM telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan Gerakan Mansuh PPSMI (GMP) dimana penubuhan gerakan tersebut adalah hasil cetusan idea dari perbincangan PKPIM bersama sekumpulan pejuang bahasa di Yayasan Penataran Ilmu. Justeru, PKPIM menuntut jaminan kerajaan untuk berpegang pada keputusan tersebut untuk memansuhkan dasar PPSMI ini menjelang tahun 2012.

PKPIM mengulangi komitmen untuk memberi sumbangan yang terbaik kepada pembangunan pendidikan Malaysia khususnya dalam membantu kerajaan mendaulatkan Bahasa Melayu dan memperkasa Bahasa Inggeris di kalangan pelajar keseluruhannya.

Tuesday, June 30, 2009

“PERHALUSI CADANGAN BIASISWA NASIONAL”
Siaran Media:
“PERHALUSI CADANGAN BIASISWA NASIONAL”

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) merujuk kepada cadangan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mewujudkan Biasiswa Nasional di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) baru-baru ini. Biasiswa tersebut dicadangkan untuk diberi berdasarkan merit sepenuhnya. Ini bermakna biasiswa tersebut akan diberikan kepada pelajar berkelayakan yang terbaik tanpa mengira kaum.

PKPIM berpandangan bahawa cadangan tersebut perlu diperhalusi dengan baik dan teliti tanpa menidakkan sedikit pun hak kaum lain untuk memperolehi bantuan tajaan bagi menyambung pengajian di peringkat lebih tinggi. PKPIM ingin menarik perhatian semua kepada beberapa isu penting yang perlu diberi pertimbangan sewajarnya sebelum bersetuju dengan cadangan mewujudkan Biasiswa Nasional.

Pertama; PKPIM melahirkan kegusaran terhadap masa depan para pelajar Bumiputra yang berada di luar bandar. Perbezaan ketara dapat dilihat di antara kedudukan para pelajar Bandar dan para pelajar luar Bandar dari sudut infrastruktur dan kemudahan pendidikan yang tidak dinafikan, mempengaruhi pencapaian akademik mereka. Dengan segala kekurangan dan kelemahan infrastruktur dan kemudahan pendidikan yang dihadapi oleh para pelajar luar bandar berbanding para pelajar di bandar, adilkah mereka bersaing untuk merebutkan tajaan biasiswa yang ditawarkan?

Kedua; PKPIM ingin memperingatkan tentang kewujudan Perkara 153 Kurungan (2) Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan perizapan kuota mengenai perkhidmatan, permit dan sebagainya termasuk biasiswa untuk orang Melayu dan Bumiputra bagi mana-mana Negeri Sabah dan Sarawak. Sekalipun, Biasiswa Nasional adalah dibezakan dengan biasiswa JPA sedia ada, namun perlu diingatkan bahawa biasiswa JPA sedia itu juga sudah diperkurangkan kuotanya untuk Bumiputra sehingga tinggal 55 peratus berbanding 90 peratus sebelum ini. Maka, apakah jaminan kerajaan bahawa kebajikan pendidikan para pelajar Bumiputra dapat dijamin?

Ketiga, PKPIM melahirkan kerisauan terhadap tindak tanduk kerajaan yang seolah-olah melatah dengan isu kesamarataan yang dibangkitkan oleh parti pembangkang. Dengan mengambil definasi keadilan sebagai memberikan hak kepada yang berhak, maka adalah perlu untuk kerajaan menilai pemberian biasiswa bukan hanya kepada yang berkelayakan dan terbaik semata-mata, tetapi turut mengambil kira mereka yang berkelayakan dan memerlukan. Bukanlah soal perbezaan kaum yang menjadi persoalan utama sekarang, tetapi soal siapa yang lebih memerlukan tanpa menidakkan keperluan kelayakan yang perlu ada padanya untuk mendapat biasiswa.

Justeru, PKPIM menyarankan kepada kerajaan untuk memberikan tumpuan penuh kepada usaha untuk menaik taraf infrastruktur dan kemudahan pendidikan sekolah-sekolah di kawasan pedalaman yang rata-ratanya dipenuhi oleh mereka yang tidak berkemampuan terlebih dahulu. Jika segala permasalahan pendidikan di sekolah berkenaan telah diselesaikan, maka wajarlah pemberian sebarang keistimewaan dibuka kepada persaingan berasaskan merit.
Dalam perkembangan berkaitan, isu yang melibatkan undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan juga harus diberi perhatian. Sebaran polisi yang dicadangkan dan diputuskan perlaksanaannya harus menurut peruntukan yang diwartakan.

Oleh yang demikian, prinsip satu Malaysia itu perlu dilaksanakan dan direalisasi berlandaskan lunas undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Maka, bagi tujuan pendidikan, kerajaan seharusnya menyalurkan biasiswa penuh kepada seluruh mahasiswa bumiputera memandangkan perkara tersebut adalah salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang tertinggi negara iaitu Perlembagaan Persekutuan.

Dalam pada itu, tanpa menafikan masa depan pelajar bukan bumiputera, kerajaan turut digesa untuk menyalurkan suatu skim bantuan kewangan khas yang mencukupi kepada mereka yang layak. Untuk tujuan tersebut, kerajaan harus menggalakkan syarikat-syarikat besar untuk membuat pelaburan dalam bidang pendidikan. Dalam masa yang sama, kerajaan juga boleh mengenakan cukai beberapa peratus ke atas keuntungan syarikat besar khusus bagi tujuan pendidikan.

Maka, sudah tiba masanya bagi kerajaan memikirkan pendekatan yang terbaik yang mampu memuaskan hati semua pihak bagi menangani isu biasiswa ini bagi memastikan masyarakat yang seimbang dapat dilahirkan pada masa akan datang. Sementara itu, peruntukan keistimewaan yang telah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan seharusnya terus diambil kira dan dihormati oleh semua pihak terutamanya ketika memutuskan sesuatu dasar.

MUHAMMAD FAISAL ABDUL AZIZ (860813-38-5543)
NAIB PRESIDEN,
Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)
Sekretariat PKPIM Pusat,
Jalan Kampung Tengah 7, Kampung Tengah,
Batu 6 1/2, Jalan Gombak,
53100 Kuala Lumpur,

Tel: 03-61842286
Faks: 0361842285

Saturday, June 27, 2009

Prof Diraja Ungku Aziz bantah PPSMI

Mingguan Malaysia
28 Jun 2009
Oleh ABDUL YAZID ALIAS
pengarang@utusan.com.my

SHAH ALAM 27 Jun - Kerajaan disaran merombak semula kaedah pembelajaran bahasa Melayu dan Inggeris bagi mengukuhkan penguasaan kedua-dua bahasa itu di kalangan pelajar sekolah.

Profesor Diraja Ungku Aziz berkata, cadangan itu dibuat kerana beliau berpendapat pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris tidak semestinya akan meningkatkan penguasaan pelajar dalam bahasa tersebut.

"Kita bercakap daripada segi pengajaran dan pembelajaran bahasa, soal penggunaan bahasa Inggeris dalam Sains dan Matematik tidak timbul.

"Sebaliknya, pembelajaran kedua-dua bahasa perlu ditingkatkan dengan bahasa Melayu perlu diberikan keutamaan yang sebaiknya," kata beliau ketika berucap merasmikan Kolokium Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) Serta Implikasinya Terhadap Pembangunan Modal Insan Murid di sini hari ini.

Tambahnya, antara pendekatan yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam dua bahasa itu ialah menambah masa pembelajaran di sekolah dan mengubah sistem pengajaran mengikut kesesuaian usia pelajar.

Selain itu, katanya, kerajaan juga perlu melihat dan menetapkan persepsi bahawa bahasa Melayu dan Inggeris merupakan satu perkara yang berlainan dan ia tidak boleh ditambah atau dikurangkan antara satu sama lain dalam pembelajaran.

"Bahasa Melayu dan Inggeris adalah berbeza daripada segi sistem dan strukturnya," jelas beliau.

Ungku Aziz juga mahu kerajaan meneliti dan memperbanyakkan sumber maklumat termasuk buku-buku berkaitan sains dan teknologi dalam bentuk terjemahan bahasa Melayu.

Katanya, ketika ini beliau mendapati tidak begitu banyak terjemahan bahan-bahan ilmiah dalam bahasa Melayu terutamanya berkaitan dengan bidang berkenaan.

"Sebagai contoh, Sains dan Matematik tidak tertakluk pada pengunaan bahasa Inggeris kerana kedua-dua mata pelajaran itu sendiri merupakan 'bahasa simbolik'.

"Jadi dua mata pelajaran ini boleh diajar dalam pelbagai bahasa. Malah dengan ada banyak rujukan dalam bahasa Melayu, saya fikir tidak ada masalah untuk menguasai bidang-bidang ini," ujarnya.

Mingguan Malaysia 28 Jun 2009

Friday, June 26, 2009

MB Johor : Dasar PPSMI tidak beretika

Tidak wajar sesuatu dasar pendidikan negara – seperti Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) – diputuskan berasaskan emosi dan persepsi, tanpa kajian dan perancangan rapi, kata menteri besar Johor.

"Adalah salah, tidak beretika dan tidak rasional jika dasar pendidikan negara diputuskan melalui prasangka, emosi, persepsi dan andaian individu-individu tertentu yang tidak mempunyai kepakaran dalam bidang pendidikan sebenarnya," kata Datuk Abdul Ghani Othman.

"Tidak ada mana-mana negara di dunia ini yang membentuk dasar pendidikannya secara mendadak, tanpa memikirkan kepentingan murid dan kesediaan guru, melainkan Malaysia."

Abdul Ghani, juga pengerusi Permuafakan Badan Ilmiah Nasional (Pembina), mengulas dasar kontroversi tersebut sewaktu merasmikan kolokium mengenai PPSMI anjuran NGO itu di Shah Alam pagi tadi.

Ucapan ringkasnya itu dibacakan oleh Pengerusi Eksekutif Pembina, Datuk Abdul Raof Hussin.

Turut hadir, Prof Diraja Ungku Aziz dan seniman Datuk Jins Samsudin.

www.malaysiakini.com

Wednesday, June 24, 2009

Pemansuhan PPSMI: Kerajaan Perlu Tegas


SHAH ALAM, 24 Jun- Gerakan Pemansuhan PPSMI (GMP) menyambut baik janji Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengumumkan keputusan muktamad isu perlaksanaan polisi PPSMI pada awal Julai depan.

Setiausaha PPSMI (GMP), Hasni Abas mahu pemansuhan PPSMI dilakukan segera setelah mengambil kira pendapat dan nasihat seluruh rakyat Malaysia.

“ Kerajaan melaungkan slogan 1Malaysia sebagai teras kepada perpaduan dan kemajuan negara. Oleh yang demikian slogan tersebut mesti didokong dan dibuktikan melalui keputusan tersebut’’, katanya kepada TVAntara petang tadi.

Tambah Hasni, pihak GMP sedia bersemuka dengan kerajaan bagi membincangkan langkah-langkah yang boleh diambil sebagai usaha memantapkan modul pembelajaran dan pengajaran dalam Bahasa Melayu pada masa hadapan.

Sementara itu, Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Pusat, Suhaizan Kayat berkata beliau yakin kerajaan akan mengumumkan keputusan PPSMI pada tempoh masa yang mereka janjikan.

Namun begitu, beliau tidak dapat meneka akan keputusan yang bakal diambil kerana kerajaan tidak memberi sebarang gambaran awal keputusan mereka.

“ Kerajaan perlu bertegas dengan tuntutan pemansuhan ini supaya segala persiapan untuk kembali kepada kaedah pembelajaran dalam Bahasa Melayu dilaksanakan secepat mungkin” kata Suhaizan.

Menurutnya, beliau khuatir sekiranya kerajaan lewat memberi jawapan bakal memberi kesan negatif kepada para pelajar.

“ Desakan orang ramai agar PPSMI dimansuhkan kerana tidak mahu melihat lebih banyak keciciran dan jurang antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar”

“ Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang mudah difahami majoriti rakyat Malaysia maka sudah tentulah ia memberi kelebihan kepada penguasaan pelajar dalam Matematik dan Sains” tambah beliau lagi.

Suhaizan menambah, bantahan lebih hebat akan meledak di seluruh negara jika PPSMI tetap diteruskan dan kemungkinan besar satu perhimpunan membantah PPSMI seperti pada 7 Mac lalu akan berulang.

Dalam pada itu, Naib Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM), Muhamad Faisal Abdul Aziz gembira dengan penjelasan Muhyiddin yang dilihat sebagai langkah proaktif lebih baik daripada menteri pelajaran sebelumnya.

Faisal juga mahukan keputusan perlaksanaan PPSMI nanti tidak dipengaruhi mana-mana pihak yang mempunyai kepentingan tertentu.

“ Keputusan kerajaan nanti mesti mengutamakan kehendak rakyat dan bukannya dilakukan mengikut telunjuk pihak-pihak berkepentingan yang menunggu peluang mengaut keuntungan semata-mata” ujarnya lagi.

Menurut Faisal, dasar penggunaan Bahasa Melayu di sekolah rendah dan menengah yang dipelopori mantan Perdana Menteri, Tun Abdul Razak telah melahirkan ramai tokoh terbilang dan tiada sebabnya ia dipinggirkan.

Sumber : www.tvantara.com

 
Photography Templates | Slideshow Software